15.11.07

Mila Arcarons es Diputada al Parlament pel PSC-CpC i regidora de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Secretària d'Organització de la Federació X del PSC (Alt Penedès - Garraf), membre del Grup de Dones del PSC de Vilanova i Secretària de Formació de la seva Agrupació.

Recomanem llegir atentament aquest article

11 novembre, 2007

PRESSUPOSTOS .... ALGARRAF ( lectures i calidoscopis)
La setmana passada el conseller Castells va presentar els pressupostos per al 2008. Uns pressupostos que assoliran un total de 34.749,7 milions d’euros, un 7’9% més que el 2007. Deia Castells que són comptes marcats “per l’ambició i , a la vegada , per la responsabilitat i el rigor” . També manifestava els dos eixos bàsics dels pressupostos : cohesió social i competivitat. I ressenyava l’augment d’inversió per ciutadà que ha passat de 619 a 715 € a l’any. Una xifra prou significativa per tota la ciutadania.
Amb la presentació dels pressupostos , s’obre la lectura dels mateixos . Una lectura que sovint , des de l’oposició és feta des de la derrota , potser la demagògia i, fins i tot , amb unes ulleres que volgudament distorsionen .
Crec que hem de recordar que un pressupost és la transformació numèrica de la política . D’allò que hom considera que s’ha de marcar l’accent . Un pressupost té una colla de peces que , al final , han d’encaixar : priorització, equilibri territorial, retorn de les aportacions de la ciutadania, visió general del país i planificació.
Es bo recordar que el pressupost te sempre dues parts: l’ordinari ( aquell que fa funcionar els serveis ) i les inversions (les aportacions de caràcter únic que ajuden a equilibrar internament i externa el territori). L’oposició fa tradicionalment l’exercici esbiaixat de només comparar i /o comptar les aportacions d’inversió sense tenir en compte i , més aviat oblidar, que l’ordinari marca ritmes importants per abordar temes estructurals de les nostres ciutats i que són cabdals per la nostra qualitat de vida i la nostra competència . No se’ns pot oblidar valorar l’augment de mestres, de mossos d’esquadra, l’impacta de la llei de la dependència i la millora en serveis socials, el Pla d’Impuls de la llengua estrangera ....Totes aquestes són aportacions claus pel nostre territori i posen de relleu que uns dels accents d’aquests pressupostos són les politiques socials . Aquests pressupostos , com ha d’esser , tenen esperit i no només pedra , per usar un llenguatge tradicional.
En relació a les inversions previstes pel Garraf aplaudim que s’hi contemplin en l’àmbit de la salut – els CAPS d’Olivella i Cubelles - , en l’àmbit de l’educació – Els CEIP Mediterrània i les Parellades de Sant Pere de Ribes i , les actuacions al Ceip l’Arjau de Vilanova i la Geltrú -. També que l’Institut Català del sòl avanci i contempli en promocions d’habitatge a Vilanova i la Geltrú . No obstant , cal recordar que el govern té d’altres formes de gestió que impliquin , també , actuacions al Garraf . Vull fer referència al CAP de Baix a Mar de Vilanova i la Geltrú que es trava per mitjà d’un conveni amb la Conselleria, o els Centres d’Atenció Primària de Sant Pere de Ribes que tenen previsions genèriques a la Regió Sanitària per avançar en els projectes. O les millores de l’IES JR Bonapres que està inclòs en els acords de l’ICF. O el tema de l’hospital . Que no figuri explícitament no vol dir que no es faci ,vol dir que després del procés de negociació política hi ha la realització del projecte
Per altra banda, no podem deixar de llegir altres actuacions que malgrat no figurin en els pressupostos ( territorialitzats ) són ben reals i contundents. Algunes perquè es prolonguen en el temps. És el cas de la llei de Barris a Vilanova i la Geltrú. També , el cas de l’adjudicació de la carretera C-15 aquest any vinent, que amb un cost de més de 300 milions d’€ , significaria que si només agaféssim una cinquena part del pressupost global del cost i el situéssim enguany automàticament la inversió suposaria prop de 60 m/€ més per comptar.
D’altres actuacions , essent noves s’emmarquen en la gestió de politiques publiques que seran , sense cap mena de dubte , significatives : l’ Eixample Nord i la recent constitució del consorci per la seva gestió que preveu fer-hi habitatge protegit i la redacció del Pla Urbanístic del Garraf - eina extraordinària per la planificació que han sol.licitat tots els alcaldes i alcaldessa del Garraf- .
Des de la voluntat d’esbiaixar es poden dir les coses que es vulguin. El paper ho aguanta tot. Fer demagògia amb les xifres , les que hi ha directament i les hi ha indirectament, és molt fàcil . Distorsionar la lectura global del pressupost i esbiaixar les anàlisi cap a on convingui, en aquest desacreditar les xifres del govern, és una opció. El que compta és el final. Quan s’acabi la legislatura en podem parlar . Ara per ara hi ha una xifra que marca que el percentatge d’inversió 2003/2008 ha estat d’un 35% .
Per tant , permeteu-me que aporti la meva mirada . Que aporti aquesta lectura diferent . D’un altra color . Penso que els pressupostos d’engany afronten els problemes reals i donen resposta a les preocupacions més importants de la ciutadania : seguretat, habitatge i serveis socials en el sentit ampli i serveis de dependències. En aquests casos , bé sigui per noves aportacions o per continuïtat o per sistemes de gestió no territorialitzables , el nostre territori seguirà millorant com ho ha fet cada anys d’ençà del govern de progrés.

Més informacions a

http://www.milaarcarons.blogpost.com/

contadores webcursos gratisfotosavisos gratisjuegos gratiscontador gratis

14.11.07


El pont sobre el riu Foix s'aprova definitivament
El projecte aprovat connecta les dues lleres del riu a l'alçada dels carrers Pompeu Fabra i Lleida i té un pressupost d'1,6 milions d'€.

El projecte de construcció del nou pont sobre el riu Foix va quedar aprovat en el Ple extraordinari de dilluns, amb els vots favorables dels membres de l'Equip de Govern (PSC, CiU i ERC), l'abstenció del PPC i el vot negatiu d'ICV, ICb i EC. El nou equipament viari permetrà la connexió entre les dues lleres del riu Foix pels carrers Lleida i Pompeu Fabra i sortirà a licitació per uns 1,6 milions d'€.

El projecte, aprovat inicialment el setembre de 2005, va quedar ratificat amb les recomanacions proposades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El punt es va presentar amb els informes favorables de la mateixa ACA, Medi Natural i Urbanisme. Precisament, aquest darrer organisme és qui recomana que la millor opció, des del punt de vista de les infraestructures viàries, és la que enllaça les dues bandes del riu Foix pels carrers Lleida i Pompeu Fabra.

Aquesta va ser la postura que van defensar els grups del Govern, tal i com ho van fer en l'audiència pública del passat divendres. Per la seva banda, els grups de l'oposició van coincidir en demanar explicacions a CiU, ERC i el regidor socialista Xavier Grau sobre el seu posicionament respecte a la ubicació de la infraestructura.

El regidor d'Urbanisme i Planejament, el socialista Miguel Ángel López, va repassar la cronologia del projecte i va acabar demanant el vot positiu i unànime de tots els grups. López va recordar que "el Pla General de 1993, en que es plantejava el creixement entre el riu i el Torrent d’en Pedro, s'establien tres ponts de connexió". D'aquests, en la passada legislatura es va decidir fer el projecte pel més allunyat de la desembocadura i es van donar els passos necessaris per tirar el projecte endavant. Es va sol·licitar una subvenció al PUOSC, es va redactar el projecte que va ser aprovat per unanimitat de tots els grups, i es va fer la corresponent dotació de pressupost per a la seva construcció. "Ara queda assumir l'aprovació d'aquesta infraestructura necessària i prioritària per enllaçar dues zones desenvolupades i evitar el perill en cas de pluja", va sentenciar el regidor d'Urbanisme i Planejament.

Maria Lluïsa Romero va repassar la cronologia que ha seguit el projecte fins a la seva aprovació definitiva, desglossant tots els informes que s'han demanat per avalar-lo. L'Alcaldessa també es va referir a un informe redactat pels Serveis Tècnics municipals en relació a la proposta presentada per l'associació ecologista Fauna de Cubelles durant l'audiència pública. En l'informe tècnic s'avalua la proposta presentada per l'entitat Fauna de Cubelles per traslladar el pont a l'avinguda Onze de Setembre, basant-se en l'informe de l'enginyer de camins, canals i ports, Sr. Marc Gil Flores.


El document explica que "les condicions hidràuliques que condicionen la ubicació de la infrastructura són les mateixes en el tram des de la via del tren fins la desembocadura del riu Foix", alhora que recorda que l'actual pont del ferrocarril "no compleix les prescripcions que marca l'ACA per a la ubicació d'un pont sobre el domini públic hidràulic d'avingudes d'aigües en un període de retorn de 500 anys". El document elaborat pels Serveis Tècnics municipals també fa referència als aspectes de trànsit i evidencia que la proposta presentada no té en consideració que "cal respectar els passos paral·lels al riu per sota la via de RENFE i la seva connexió amb l'avinguda Onze de Setembre; i la diferència de cota entre les dues vies paral·leles al riu a aquesta alçada i la proximitat amb la llera a nivell de cotes". Aquest fet obliga a aixecar el pont un metre sobre de la cota actual de carrer, un cost addicional important al projecte i la dificultat de connexió amb el pas sota la via.


En quant a l'impacte paisatgístic, els tècnics municipals consideren que l'alternativa proposada "impacte paisatgístic superior, donat que s’ha d’elevar substancialment respecte l’actual cota de carrer i les connexions amb la xarxa viària existent són de gran magnitud"i que "ocuparia una part important de l'aparcament del Poliseportiu municipal per una banda i una part important de la zona verda i possiblement de sol residencial per l'altra". Finalment, en quant a l'afectació mediambiental, l'informe recorda que la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient ha donat el seu "informe favorable".Cronologia del projecte
TRAMITACIÓ

· Redacció del projecte bàsic en la primavera del 2005.
· L’Ajuntament de Cubelles aprova inicialment el projecte bàsic del pont sobre el riu Foix en la sessió ordinària del Ple Municipal del 19 de setembre de 2005.
· Donat que es tracta d’un pont sobre domini públic hidràulic, l’Ajuntament de Cubelles demana informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme afectat per raó de llurs competències sectorials. L’Ajuntament de Cubelles remet la tramesa del projecte bàsic del pont sobre el riu a data de 20 d’octubre de 2005.
· En data 29 de març de 2006 el Cap de la Unitat del Departament de Coordinació Territorial de la Demarcació de Llobregat-Foix de l’Agència Catalana de l’Aigua tramet l’informe sobre el Projecte Bàsic del nou pont sobre el riu Foix. Aquest informe demana informe a la Direcció General del medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en referència a la vegetació de l’àmbit de la desembocadura del riu Foix.
· En data 13 de juny el Cap de l’Àrea del Medi Natural tramet l’informe demanat per l’Agència Catalana de l’Aigua on s’informa favorablement sobre el projecte de la construcció del nou pont sobre el riu Foix.
· L’Ajuntament de Cubelles va sol·licitar mitjançant al·legació la inclusió de l’espai de la Desembocadura del riu Foix dins l’Ampliació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya de data d’abril de 2006. L’al·legació va ser resolta favorablement, amb el que aquest espai del municipi queda inclòs dins la Xarxa Natura 2000.
· A data de 2 de novembre de 2006, l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe favorable del projecte del nou pont sobre el riu Foix al terme municipal de Cubelles.
· Donat que el projecte del nou pont s’inclou en l’espai de la desembocadura del riu, incorporat als espais de Xarxa Natura 2000, es fa la consulta al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Direcció General del Medi Natural, sobre la conveniència del projecte i de la necessitat d’un nou informe per part d’aquest. Aquesta sol·licitud es respon per part del Departament amb en data 16 d’agost de 2007, considerant amb l’informe que ja ha emès el departament amb data 13 de juny de 2006 ja es suficient per garantir la conservació dels hàbitats i de les espècies d’interès comunitari.
· Amb la nova legislatura es planteja políticament la possibilitat de traslladar el pont a uns 40 metres per sota de la via del tren, paral·lel a l’avinguda onze de setembre. Davant la complicació de la solució tècnica i urbanística d’aquesta possibilitat, es demana a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat que emeti informe respecte aquesta opció. Entre altres motius perquè hauria de passar per una modificació puntual del Pla General, que necessita per a la seva aprovació definitiva el vist-i-plau d’aquest organisme.
· En data 23 d’octubre de 2007, s’emet aquest informe, on la conclusió és: es considera necessari preservar l’emplaçament i el traçat previst al pgom de 1993 per al pont sobre el riu Foix....Motius: manca de continuïtat de la xarxa viària, dificultats de connexió i enllaç amb les vies de l’entorn, reduïda secció del onze de setembre, dificultat per mantenir els passos sota la via.
· Un cop aprovat definitivament el projecte constructiu, s’envia el projecte a l’ACA, per tal que aquesta agència emeti AUTORITZACIÓ D’OBRES.ALTRES QÜESTIONS:


· El projecte inclou la supressió del pas a nivell de riu per recuperar-ho com a espai natural d’aquest.


· Conjuntament es farà la recuperació de la vegetació de la Sala Multiusos a la zona verda del Pg. Fluvial amb el carrer Lleida i l’arranjament d’aquesta zona per convertir-la en un parc.


· S’arreglaran els accessos a la desembocadura. S’elaborarà el Pla especial de Protecció de l’espai de la desembocadura per a la definició dels usos i de la seva protecció.


Ràdio Cubelles
http://www.cubelles.com/L'Ajuntament destinarà més de mig milió d'euros al Pla de reurbanització del municipi


Les obres consistiran en l'arranjament d'asfaltat i voreres, segons un estudi de priorització

L’Ajuntament de Cubelles ha aprovat una consignació de 500.000 € per a l'execució de les obres del Pla de Reurbanització del municipi. Aquest import es destinarà a les obres de millora del conjunt de voreres i asfaltat, a partir d'un estudi de priorització de quines són les àrees més necessitades, que també compta amb una important consignació pressupostària a la modificació (156.000 €).

El regidor d'Obres i Serveis Viaris, Joan Albet, és "conscient de la real manca de manteniment de la via pública". En aquest sentit "el primer pas ha estat el d'analitzar la situació per establir una planificació i prioritzar les zones d’actuació segons l'estat i la necessitat real dels carrers i en base als recursos de què es disposa".

Les primeres actuacions de la regidoria van passar per la instal·lació d’una barana que tanqués la plaça del Mercat i "portar a terme petits arranjaments a la via pública segons el seu nivell de perillositat i accidentalitat"
(a la imatge, reparació de l'asfaltat del passeig Vilanova).
Paral·lelament, la regidoria ha anat mantenint diverses reunions amb les associacions veïnals per tractar, entre d’altres temes, aquesta problemàtica i intercanviar informació de les necessitats vials a les diverses urbanitzacions. A més, aquestes reunions pretenen acostar el projecte de planificació i d'actuació previst per l’Ajuntament.

Un cop tancada aquesta primera fase s'han cercat els recursos econòmics, que provenen de la modificació de pressupost aprovada en el ple de dilluns, i "s’han posat en marxa diversos estudis de transformació d’espais, amb el propòsit d'introduir un canvi estructural i disseny dels carrers", explica Joan Albet. En aquest sentit, el regidor ha posat com a exemple de transformació d'espais el passeig Vilanova. "Cal preveure si en alguna de les zones afectades volem una transformació de carrers per a que el carrer deixi de ser de transit rodat, mixt o peatonal", afirma.
El regidor d'Obres i Serveis Viaris considera que "arreglar tots els carrers de cop és inviable i difícil per cap Ajuntament, donada la magnitud de la inversió a fer". Per això insisteix que es posa en marxa "una planificació a curt, mig i llarg termini". De fet, a principis del mes de gener començaran els treballs, pressupostats amb 500.000 euros, a partir de dos estudis: un d’intern, que consisteix en la valoració de l'estat i de situació dels carrers; i un altre d'extern, d'estructura i de disseny.
L'equip de govern espera que els primers canvis importants en la via pública es produeixin "abans de la propera temporada estival". "Serà aleshores", explica Albet, "quan es podrà començar a veure part de l'execució d'aquestes obres de millora".

Ràdio Cubelles / Departament de Comunicació


http://www.cubelles.com/M.Trives/Diari de CubellesL' aprovació d´ aquest modificació pressupostaria de 3,9 milions d'€ suposa activar i possibilitar el desenvolupament de arrengements de mancances que tenim al nostre municipi de fa anys, com la reurbanització de l'entorn del Polisportiu i l'IES Cubelles, l'estudi inicial del Pla General o l'execució de les obres del Pla de Reurbanització del municipi.
Els ciutadans volem veure que els carrers, les vies d´ accés es transformen. Es per això que determinades actituds per part del membres de la oposició fan suposar que o no recorden que fins ara portem anys amb carrers malmesos, vies obsoletes per la immobilitat d´ anteriors governs o que deixar per l´any proper aquesta aprovació suposa allargar les vies d´ execució d´ aquestes millores que cal no retardar més.
Manca de planificació seria que a dia d´ avui el govern no hagués activat mecanismes per aconseguir el canvi que realment volem els ciutadans i que els volem quan mes ràpids millors. No volem àvies i avis , nens, gent amb dificultat de mobilitat fent acrobàcies pels carrers de Cubelles com fins ara .Si cal corregir i facilitar un canvi profund a Cubelles cal començar el més aviat possible ja que segurament tot el que voldríem no serà factible en aquests quatre anys però sí deixar un camí traçat ,planificat i ordenat perquè en un futur estigui qui sigui al govern de Cubelles continui la roda de fer Cubelles la ciutat que tots volem.
Alcaldia

L'Ajuntament aprova una modificació pressupostària de 3,9 milions d'€

Entre les actuacions a realitzar destaquen la reurbanització de l'entorn del Poliesportiu i l'IES Cubelles, l'estudi inicial del Pla General o l'execució de les obres del Pla de Reurbanització del municipi

El Ple va aprovar dilluns 12 de novembre la modificació del pressupost del 2007 per un import de 3.957.151,72 €. Aquesta modificació ve motivada per la necessitat d'atendre les despeses per a les quals no hi ha suficient consignació o bé no existeix partida pressupostària per a la seva realització i que no poden demorar-se fins el proper l’exercici del 2008. El regidor d'Hisenda, Xavier Grau, explicava al ple que "la finalitat és alliberar una quantitat de diners per fer inversions que, seguint l'acord de govern, considera que són d'urgent realització".

El Ple va portar a votació un pressupost de despeses per suplement de crèdits de 2.516.467,88 € i de crèdits extraordinaris per un import d'1.440.683,84 €. Aquestes noves despeses es finançaran amb els ingressos del romanent líquid de tresoreria (3.859.151,72 €) i per transferències de capital (98.000 €).

El regidor d'Hisenda, Xavier Grau, va detallar les despeses a que es vol fer front amb l'aprovació d'aquesta modificació del pressupost. Destaquen el 1.027.736,55 € per a la reurbanització de l'entorn del Poliesportiu Municipal i l'institut d'ensenyament secundari, als que cal sumar 304.200,79 € per a les obres a l'accés al Poliesportiu Municipal.

Igualment, Grau va referir-se als 529.683,84 € destinats a la construcció d'unes naus al Polígon Industrial Les Salines destinades a la Brigada Municipal d'Obres i Serveis Viaris. Aquesta inversió permetrà, en paraules del regidor d'Obres i Serveis, Joan Albet "deixar de pagar el lloguer de diverses naus i racionalitzar els serveis, ja que els tindrem tots agrupats". El mateix regidor també va defensar la planificació feta per la seva regidoria en quant a l'execució de les obres del Pla de Reurbanització del municipi, per al qual el Ple va aprovar una consignació de 500.000 €. Aquest import es destinarà a les obres de millora del conjunt de voreres i asfaltat del municipi, a partir d'un estudi de priorització de quines són les àrees més necessitaries, que també compta amb una important consignació pressupostària a la modificació (156.000 €).

Les reaccions
Anna Martínez (EC-FIC) va lamentar que "aquest punt s'hagués pogut treballar amb el consens del conjunt de forces polítiques l’oposició".

El regidor d'ICb, Josep Lluís Comas, va mostrar-se contrari a la proposta, titllant l'actuació de "manca de planificació" i assegurant no entendre "la urgència de les inversions, donat que es podrien incloure en el pressupost de l’any vinent".

Per al regidor del PPC, Luís Alaman, "aquesta modificació respon a una mala gestió pressupostaria i una manca de planificació". En aquest punt, el segon tinent d'Alcalde, Joan Albet (CiU), va assegurar "la necessitat de portar a terme les diverses inversions per donar solució a les fortes mancances que ens hem trobat des de la nostra arribada al govern".

Per la seva banda, Mònica Miquel (ICV) també lamentava que "l’oposició no hagi pogut participar en res", i titllava la modificació de pressupost "d’acord de govern".

Finalment, l'Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa Romero (PSC), tancava el punt manifestant, una vegada més, "la necessitat d’aprovar la modificació del pressupost per incloure part del romanent de tresoreria per tirar endavant diverses inversions pel municipi", i insistia en el fet que "l’únic que ha fet el govern és seguir un calendari pressupostari anunciat a l’inici del nostre mandat".

L’acord es va aprovar amb els nou vots a favor del govern (PSC, CiU i ERC), els sis vots en contra d'ICV, ICb i EC-FIC; i l'abstenció del PPC.

Ràdio Cubelles/Departament de Comunicació

www.cubelles.com

13.11.07


M.Trives/ Diari de Cubelles


Aquest es l´ any Rodoreda.
Isabel Clara Simó en parla en aquest article publicat al Diari Avui. Tothom coneix l´autora d´ Aloma ,El carrer de les camèlies, Mirall trencat, totes elles un referent a la literatura catalana .

12.11.07

DE FIL DE VINT

Mercè Rodoreda

Isabel-Clara Simó


Mercè Rodoreda va néixer el 10 d'octubre del 1908. Encetem, doncs, l'any del centenari de la Rodoreda. Estem parlant de l'escriptora catalana moderna més important (comptant-hi homes i dones), la més traduïda, la més celebrada i la més coneguda internacionalment. El nombre de traduccions de la seva obra i el fet que els seus llibres no envelleixin són proves irrefutables del seu valor. I tanmateix Rodoreda no va tenir padrins, ni personatges enlairats que la col·loquessin al cim de la literatura catalana, ni sucoses subvencions; de fet va tenir tot el contrari: es murmurava d'ella com a dona i com a escriptora. El fiasco del premi Sant Jordi en què va obtenir només un vot, amb un Josep Pla, tan estupend però tan misogin, fent bromes sobre el títol, és una prova del desafecte amb què la intel·lectualitat catalana tractava aquesta dona. Cada vegada que penso en aquell paranimf de la Universitat de Barcelona ple a vessar, amb l'escriptora mirant perplexa tots els cervells pensants de Catalunya drets aplaudint-la -molts d'ells, els que n'havien renegat-, m'emociona: algun cop la literatura té més poder que els diners, les influències, el provincianisme i els poderosos. I els poderosos de la cultura són tan temibles com els de la política, si bé els primers no poden controlar la policia i els segons sí, una diferència que és més que notable.

Aquest any d'homenatge l'hem inaugurat de la millor manera possible: amb un biografia de Carme Arnau, la seva millor especialista, amena i a l'abast de tothom, però alhora amb tot el rigor acadèmic. De vegades no som tan desmemoriats com ens creiem. Eureka.
·
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 19. Dilluns, 12 de novembre del 2007
Alcaldia

Es convoca un ple municipal extraordinari i urgent, per a l'aprovació del projecte de construcció del pont del riu Foix
La sessió es portarà a terme a la sala de plens de l'Ajuntament, a partir de dos quarts de nou del vespre


L’Ajuntament de Cubelles ha convocat un ple extraordinari i urgent per avui a dos quarts de nou del vespre. La sessió portarà a votació l’aprovació del projecte bàsic i constructiu del pont sobre el riu Foix, així com el plec de clàusules administratives pel contracte d’obres per a l’execució del projecte de construcció del pont.

La sessió es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Cubelles (107.5 FM), o a través de l’online de la pàgina web de l’emissora: www.radiocubelles.cat
Ràdio Cubelles Dilluns, 12-11-2007

11.11.07

DIA A DIA
XAVIER GRAU
Regidor de l'Ajuntament de Cubelles

AUDIÈNCIA PÚBLICA: SÍ A LA POLÍTICA
Acabem d'assistir i participar en la primera audiència pública que se celebra a Cubelles a l'entorn d'un debatut projecte urbanístic que ha de culminar amb la construcció d'un nou pont sobre el riu Foix i la reurbanització globlal de tot l'entorn del polisportiu municipal, el camp de futbol, l'institut de secundària i un important tram del carrer 11 de setembre. Havent organitzat directament l'any 1999 la represa primera de les compareixences del govern municipal davant la població i havent impulsat molt directament des de l'àrea de Participació Ciutadana i Comunicació la redacció i aprovació del Reglament Municipal de Participació Ciutadana penso que la celebració d'aquesta audiència pública és un éxit col.lectiu important. Des del primer impuls de les entitats veïnals i associacions a favor de la millora de la participació i la informació ciutadana i des de la implicació conjunta de totes les forces polítiques municipals, aquesta segona audiència pública que l'Ajuntament de Cubelles organitza en només tres mesos reconcilia de nou l'Ajuntament amb la seva ciutadania i proposa recuperar de nou la confiança en la gestió i en la política local. Culminar així un primer procés d'aposta rotunda per la participació ciutadana és un éxit per a totes les entitats, associacions i formacions polítiques que fa molts anys que malden per aconseguir-ho. L'orginari objectiu d'aquella primera regidoria de Participació Ciutadana creada l'any 1999 ha trigat un xic massa en arribar però el procés no pot tenir ara ja marxa enrera. Caldrà revisar plegats les dues primeres audiències públiques celebrades -pressupostos municipals a l'agost i nou pont sobre el foix al novembre- per millorar-ne alguns aspectes de forma i també de fons però estic convençut que entre tots trobarem camins de perfeccionament d'aquesta nova experiència ciutadana per la qual molts portem molts anys de compromís i treball polític intens. Ho vàrem deixar escrit al pròleg de la l'edició impresa del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cubelles aprovat ara fa un any: "més enllà d'aquest document imprès (...), hem de saber-hi veure la renovació de la nostra voluntat de participar i de decidir col.lectivament com aforntem els reptes de construir una convivència millor". .-38

Més informació:
Regidoria de Participació Ciutadana i Comunicació Ajuntament de Cubelles:

A continuació podeu consultar i descarregar-vos els documents aprovats en la sessió plenària del 18 de setembre de 2006:

Reglament de Participació Ciutadana.

Reglament del Consell de la Vila.

www.cubelles.org

Urbanisme i Planejament


Èxit de participació en l'Audiència Pública del projecte del pont sobre el riu Foix
El projecte es proposarà a aprovació en el Ple extraordinari del 12 de novembre.
Èxit de convocatòria de l’Audiència Pública que presentava el projecte del pont sobre el riu Foix el passat divendres. L’acte va estar presidit per l’alcaldessa de Cubelles, Ma Lluïsa Romero, i comptava amb la ponència del primer tinent d’alcalde, Joan Albet; el segon tinent d’alcalde, Joan Serra; l’arquitecta municipal, Marga Pomares; i el redactor del projecte, Àlex Marín. L’audiència va ser moderada per Inés Moreno, cap de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana.

El cinema Mediterrani es va omplir de gom a gom per acollir un públic que va escoltar amb atenció les explicacions tècniques de l’arquitecta municipal i del redactor del projecte.

Inés Moreno, tècnica de l’OPIC, va iniciar la sessió explicant en què consistiria la jornada i com s’estructuraria. L’audiència es va dividir en tres blocs de 30 minuts. Al primer hi van intervenir l’arquitecta municipal, Marga Pomares; i el redactor del projecte, Àlex Marín.

Marga Pomares va realitzar una exposició explicant els antecedents del projecte, les consideracions fetes i la cronologia dels tràmits realitzats per l’Ajuntament des que la primavera del 2005 s’iniciava el projecte. Pomares justificava "la ubicació del pont pels carrers Lleida i Pompeu Fabra" al considerar que "l’afectació visual serà menor i tècnicament és més sotenible".

L’arquitecta va finalitzar la seva exposició explicant els terminis a seguir, que passen, en primer lloc, per l’aprovació del projecte en el Ple del proper dilluns al vespre. I en segon lloc, amb l'aprovació dels plecs per licitar l’obra i no perdre les subvencions que atorgarà la Generalitat. A continuació hi haurà un període d'entre dos o tres mesos en els quals s’haurà d’adjudicar les obres a través d’un concurs públic i un cop adjudicades començaran les obres de construcció que s’estimen en no més de mig any.

Després va ser el torn d’Àlex Marín, enginyer de ponts i camins encarregat de la redacció del projecte del pont sobre el riu Foix. Marín va explicar que "el tipus de pont i la seva ubicació implica la construcció d’una rotonda al carrer Pla de Sant Pere"; i que "el projecte presentava una sèrie de condicionants que suposen haver de construir un pont alt que permeti el pas natural de l’aigua amb una inclinació que no superi el límit permès del 8% per facilitar el pas a persones de mobilitat reduïda".
Pel que fa a les fonamentacions, al haver de situar el pont en uns terrenys tous, implicarà la col•locació de 10 pilons a cada pilar enterrats a 10m de profunditat per mantenir l’estabilitat i la mínima afectació amb el pas de l’aigua, el que s’anomena tècnicament un pont hidrodinàmic.

La intervenció d’Àlex Marín va cloure el primer bloc de 30 minuts i tot seguit es va donar pas a les intervencions del públic assistent. Cada persona que participava havia d’identificar-se amb el seu nom i si representava a algun col•lectiu. Tot seguit tenia un màxim de 3 minuts per formular les seves preguntes.

Les qüestions més repetides van ser les afectacions que tindria la construcció del pont al c/ lleida, el per què de la urgència de l’aprovació del projecte i els possibles problemes de trànsit que es puguin ocasionar. Moltes intervencions feien al•lusió a l’alternativa de projectar el pont a l’alçada del c/ 11 de setembre i si la urgència del projecte responia a algun tipus d’interès personal.

Un cop tothom qui va voler va formular els seus dubtes o queixes, va donar inici el tercer bloc, on els responsables polítics encapçalats per l’alcaldessa, Ma Lluïsa Romero, donaven resposta a les preguntes dels ciutadans.

El segon tinent d’alcalde, Joan Serra, destacava que "la urgència del projecte respon a la mateixa necessitat de tirar-lo endavant i que no té cap interès personal en la ubicació al C/ Lleida".

L'Alcaldessa, Ma Lluïsa Romero incidia, per la seva banda, en què "no hi ha interessos propis en la ubicació del pont", que "la construcció del pont és una necessitat", i que "la seva obligació és mantenir el compromís amb els ciutadans". Romero recordava "la importància de no perdre les subvencions que s’han hagut d’anar prorrogant degut a que el projecte del pont estava aturat".

Romero va afirmar que "hi ha pressupost per tirar endavant el projecte sumant, a més, el més de mig milió d’euros de subvenció". Afegia que "és lògic que els veïns es sentin inquiets"; però que "aquest projecte és una necessitat".

Finalment, l’arquitecta municipal, Marga Pomares, va respondre a les preguntes més tècniques que havia formulat algun dels assistents. Va afirmar que "es tindria en consideració la ubicació d’un carril bici ja que el projecte ho permet", que "el carrer Lleida es mantindria amb un únic sentit de circulació"; i que "el projecte està en exposició pública pel que qualsevol ciutadà que així ho decideixi, pot demanar de consultar-lo".

El proper pas serà la proposta d'aprovació del projecte que tindrà lloc el proper dilluns 12 de novembre en el Ple municipal extraordinari.

www.cubelles.com