10.2.07

ICb A L'AJUNTAMENT DE CUBELLES

Serveis sota la responsabilitat directa del Grup Municipal d'ICb

CEIP Josep Andreu "Charlie Rivel"
Llar d'Infants Municipal "La Draga"
Espai Jove
Portal educatiu
CEIP Vora del Mar
IES Cubelles

Policia local

Ràdio Cubelles
Cubelles Informa
Ajuntament Informa
10è Concurs de Contes i Narració Breu Víctor Alari
OPIC

Més informació: www.cubelles.org
ICb A L'AJUNTAMENT DE CUBELLES

INFORMACIÓ MUNICIPAL
REGIDORIA DE GOVERNACIÓ,
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
I COMUNICACIÓ
Regidor Xavier Grau
Grup municipal ICb (Iniciativa per Cubelles)

Participació Ciutadania
Els serveis de la regidoria són:
a) Gestió Oficina d'atenció al ciutadà.b) Gestió del Servei d'informació finestreta única.c) Servei d'informació telefònica i telemàtica al ciutadà i web corporatiu de la descentralització administrativa.
Reglament de Participació Ciutadana
El procediment legal a seguir a partir de l’aprovació inicial pel Ple de 15 de maig de 2006 és el següent:
Publicació de l’aprovació inicial d’ambdós Reglaments al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació. A partir del dia següent de la publicació al BOP comença a comptar un termini de 30 dies (hàbils) d’informació pública i audiència als interessats, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments:
- Si es presenten al·legacions i/o suggeriments: Seran resoltes pel Ple de la Corporació.
- Si NO es presenten al·legacions i/o suggeriments: L’aprovació inicial s’entendrà definitiva sense necessitat d’un nou acord exprés del Ple.
Passats els 30 dies d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions i/o suggeriments, s’envia el text dels 2 reglaments a publicar al BOP i 15 dies hàbils comptats des d’aquesta publicació els Reglaments entren en vigor.
Passats els 30 dies d’informació pública i s’han presentat al·legacions i/o suggeriments: Ha de convocar-se un Ple i acordar de forma expressa l’aprovació definitiva dels 2 Reglaments. Un cop aprovat pel Ple de forma definitiva, s’envia al BOP i 15 dies hàbils comptats de d’aquesta publicació els Reglaments entren en vigor.
Cronologia de l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana.
A continuació podeu consultar i descarregar-vos els documents aprovats en la sessió plenària del 18 de setembre de 2006:
Reglament de Participació Ciutadana.
Reglament del Consell de la Vila.
Per més informació, dirigiu-vos a la regidoria de Participació Ciutadana, enviant un correu electrònic.

Governació i Policia Local
Des de l'Àrea de Governació, a través de la Policia Local, es treballa per al compliment de les lleis i les ordenances municipals, en matèria de seguretat vial i ciutadana. Les seves responsabilitats són:
a) Potestat sancionadora en matèria de trànsit.b) Gestió, coordinació i control de la Policia Local sota la prefectura de l'Alcaldia.

més informació a www.cubelles.org
ICb A L'AJUNTAMENT DE CUBELLES

INFORMACIÓ MUNICIPAL
REGIDORIA EDUCACIÓ I JOVENTUT
Regidora Pilar González

Grup municipal ICb (Iniciativa per Cubelles)
La regidoria d'Ensenyament té la funció de garantir el manteniment i la millora de l'ensenyament públic de Cubelles. En aquest sentit, a més de tenir cura de les actuals instal·lacions educatives que té el municipi, la regidoria s'ocupa dels projectes de futur, és a dir de la planificació de les futures necessitats del municipi de Cubelles i dels seus ciutadans i ciutadanes, com poden ser la construcció d'una nova llar d'infants -ja projectada-, l'institut d'ensenyament secundari -aprovat per la Generalitat de Catalunya i pendent de l'elaboració del projecte executiu- i la planificació de la futura escola de primària, que actualment és una necessitat a mig termini.
Totes aquestes activitats es resumeixen en les següents atribucions:
a) Planificació escolar. b) Inventari i conservació d'edificis escolars. c) Participació en el sistema educatiu. d) Establiment de convenis en matèria d'ensenyament, sempre que estiguin previstos pressupostàriament. e) Alfabetització d'adults. f) Ensenyaments especials. g) Cooperació en la construcció de centres docents.
En matèria de Joventut, la regidoria s’ocupa de la organització d’activitats dirigides a aquest sector de la població, a la promoció d’entitats juvenils i centres de joventut. Així mateix, l’Oficina de Joventut s’encarrega de la gestió dels objectors de consciència, que desenvolupen activitats de caire de suport en activitats culturals i socials.
més informació a www.cubelles.org
Subscribir a ICbforumpercubelles
Powered by es.groups.yahoo.com

9.2.07

DIA A DIA
Xavier Grau
Regidor de Governació, Participació Ciutadana i Comunicació

L'ENTESA, ELS JOVES I LA POLÍTICA LOCAL
L'Entesa per Cubelles ha anunciat la possibilitat de no presentar-se a les properes eleccions municipals i la trascendència històrica d'aquest fet no pot passar desapercebut. Des del punt de vista periodístic, que com sabeu és la professió que exerceixo des dels quinze anys, la notícia és d'una gran rellevància i seria ingenuu deixar-la passar sense analitzar. Respectant la dinàmica interna i la decisió d'un grup polític com l'Entesa, crida l'atenció l'apel.lació a la participació dels joves en política. Totes les forces municipals maldem per aconseguir interessar el jovent en la política local i no ho acabem d'aconseguir. És difícil trobar membres actius de la política local que estiguin per sota de la franja dels 35 anys. Cal, de ben segur, revisar què ens falla perque l'acció política local resulti aparentment tan poc interessant pel nostre jovent. És molt necessari i molt urgant fer una crida al jovent cubellenc perque faci un pas endavant i participi obertament de la realitat política local i és fonamental que les formacions polítiques rectifiquin allò que calgui per facilitar aquesta participació. Quan la política entesa com a intrument de millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania deixa d'interessar el jovent estem creant un perill greu pel futur de Cubelles com a col.lectivitat. Tots coincidim a dir que Cubelles creix i canvia ràpidament i no podem obviar que aquesta transformació s'ha de veure també reflectida en una major obertura de les formacions polítiques a les sensibilitats dels més joves. En definitiva, el futur és el repte de tota col.lectivitat i els joves, no m'ho negareu, són més que nosaltres l'autèntic futur. 20.-
MÉS INFORMACÓ A:
Reglament del Consell Municipal de Joventut
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat - Versió HTMLEl Consell Municipal de Joventut a Mataró és un organisme de ... Des de la constitució del Consell Municipal de Joventut fins al final de l’actual mandat ...www.mataro.org/ajuntament/publidoc/altresreg/regjoves.pdf - Pàgines semblants
Ajuntament de Tordera
CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT. CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT. Consell consultiu de la regidoria. Format per joves majors de 16 anys que s’integren al ...www.tordera.org/ambit.php?id=19 - 49k - Còpia en memòria - Pàgines semblants
Ajuntament de Tordera
Consell Municipal de Joventut · Servei d'Informació Juvenil ... CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT. Consell consultiu de la regidoria integrat pels representants ...www.tordera.org/ambit.php?id=25 - 48k - Còpia en memòria - Pàgines semblants
Consell Municipal de Joventut
El Consell Municipal de Joventut té per objectiu promoure i fer possible la ... La Secretaria del Consell Municipal de Joventut serà exercida per una ...www.molletvalles.net/index.php?id=410 - 69k - Còpia en memòria - Pàgines semblants
Viure Figueres
El Consell Municipal de la Joventut és un òrgan de caràcter consultiu format per les ... Les entitats que formen part del Consell Municipal de Joventut de ...www.ddgi.es/webfigue/joventut.html - 13k - Còpia en memòria - Pàgines semblants
Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Igualada
El Consell Municipal de Joventut
és un òrgan de participació sectorial de naturalesa ... En aquest sentit, són objectius del Consell Municipal de Joventut: ...www.aj-igualada.net/editables/ajuntament/infancia/conselljoves.htm - 30k - Còpia en memòria -
Ajuntament de Premià de Mar
Gestió del Consell Municipal de Joventut. Gestió de sol·licituds i obtenció de subvencions i atorgament de subvencions. Recepció de l'agenda d'activitats de ...www.premiademar.org/organisme.php?id=14 - 43k - Còpia en memòria - Pàgines semblants

8.2.07

L'HEMEROTECA d'ICb

http://members.fortunecity.es/jberruezo3/olo.html
DESPUÉS DE LA VICTORIA NACIONALISTA...

El año 1999 se cumplía el sesenta aniversario de la derrota republicana ante los ejércitos de Franco y del inicio de una larga dictadura militar que duraría hasta 1975. Es un motivo más para recordar la naturaleza de uno de los períodos más negros de nuestra historia contemporánea y, cómo no, de sus efectos en Santa Coloma de Gramenet.
El 27 de enero de 1939 los ejércitos franquistas hacían su entrada en nuestra ciudad. Muchos militantes de organizaciones democráticas y de izquierdas tuvieron que marchar al exilio. Entre estos últimos se encontraban los más importantes líderes del movimiento obrero colomense y de la Casa del Pueblo: José Berruezo, Antonio Paredes, Máximo Llorca, etc. Otros muchos sufrieron la cárcel, como Jaime Carreras (ERC), Didac Miejimolle (ERC), Juan Portabellas (PSUC), etc. Otros, sin duda con un alto grado de valentía, quisieron seguir la lucha contra el fascismo y organizaron la Unión de Jueventudes Antifascistas, compuesta mayoritariamente por miembros de las Juventudes Libertarias, entre las que se encontraba Julia Romera Yáñez, que poco más tarde (1941) moriría en la cárcel de mujeres. El franquismo también fusiló en Santa Coloma. Fueron 14 personas las que sufrieron la venganza del vencedor, la mayoría de las cuales no habían ocupado cargos políticos de importancia. Entre ellos se encontraba Celestí Boada (ERC), miembro del Comité Revolucionario durante los primeros meses de la Guerra y alcalde la ciudad posteriormente. Con su asesinato legal, el franquismo castigaba en realidad a aquel sector de la población colomense que se había mostrado partidario de los cambios sociales y económicos producidos en la localidad.
Otros sectores sociales, sin embargo, mostraron su alegría por la llegada de las tropas nacionales. Eran aquellos que ya habían dirigido la ciudad en tiempos de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera o durante el bienio negro (1934-1936). Ahora recuperaban sus propiedades, ahora el pueblo no controlaría sus actividades económicas, ahora tendrían paz y tranquilidad para sus negocios. Muchos de ellos habían sido militantes de la Lliga Catalana, ahora se incorporarían a las organizaciones del régimen franquista: la Falange Española, el Frente de Juventudes, etc. La dictadura no fue, por tanto, igual para todos. Era una dictadura de clase que mantuvo dividida a la sociedad entre vencedores y vencidos, algo que se recordaría de manera constante durante casi cuarenta años.
El final de aquel régimen no llegó como muchos esperaban. Los herederos del franquismo consiguieron que los más importantes sectores de la oposición democrática se aviniesen a pactar una transición política hacia un régimen que pudiera ser homologado por los países democráticos europeos. Este pacto llevó ineludiblemente una declarada intención de no remover demasiado el pasado. De esta manera, el nuevo sistema político no debería pedir cuentas por los crímenes cometidos por el franquismo, ni debían pedirse responsabilidades a unas fuerzas del orden que se habían caracterizado por el uso sistemático de la tortura contra los opositores a la dictadura, tampoco debían revisarse las fortunas de todos aquellos que se habían enriquecido gracias a la especulación urbanística en connivencia con funcionarios y políticos locales corruptos...
En Santa Coloma se sabe mucho de este proceso. Desde el asesinato de Boada y 13 vecinos más en 1939, hasta la tortura de militantes obreros, como Francisco Téllez Luna, en 1975. Desde la represión policial, como la que provocó la muerte del colomense Márquez en 1973 durante la lucha de la Térmica del Besós, al desastre urbanístico en que la especulación convirtió a la ciudad ya desde los años cincuenta. Poco a poco van surgiendo estudios sobre este período de nuestra historia local, del que fue pionero el libro de Marcelo López Ródenas, centrado fundamentalmente en la historia de la lucha popular contra el franquismo tardío. Pero las primeras dos décadas de la dictadura son todavía poco conocidas. Ha llegado el momento de que la investigación histórica local dedique algún esfuerzo a analizar la característica del primer franquismo, como ya se inició desde las páginas de ÁGORA, números 2 y 3. Ese camino debe continuar y estar presente entre las prioridades de los próximos trabajos de investigación.
Biografía.: Revista Ágora, Historia de Gramenet del Besòs, nº 7, marzo 2002.
Historia de Gramenet
El franquismo también fusiló en Santa Coloma. Fueron 14 personas las que ... muerte del colomense Márquez en 1973 durante la lucha de la Térmica del Besós, ...members.fortunecity.es/jberruezo3/olo.html

7.2.07

Educació i Joventut
Cubelles començarà el curs 2007-2008 amb tres escoles de primària Ajuntament i Generalitat negocien la construcció d’un segon institut.

El proper mes de setembre s'estrenarà a Cubelles la tercera escola de primària. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb qui es va reunir la regidora d’Educació i l’Alcalde de Cubelles, ha accedit a la petició de l’Ajuntament de Cubelles.
El nou centre educatiu, que estarà ubicat al sector de la Mota de Sant Pere – Clot del bassó, en el mateix terreny on hi ha l’IES Cubelles, començarà la seva activitat en uns mòduls prefabricats. De forma paral·lela, s’iniciaran les obres de construcció del centre, que tindrà dues línies. La regidora d’Educació, Pilar González, ha destacat la importància d’aquest anunci perquè "evitarà que els dos centre actuals, el Charlie Rivel i el Vora del Mar, es comencin a massificar". El setembre de 2007 el curs escolar començarà amb dues aules de P3, una mixta de P4 i P5 i una de primer de primària. A més, les instal·lacions provisionals comptaran amb menjador, sala de psicomotricitat i serveis complementaris.
D’aquesta manera, durant les preinscripcions per al curs 2007-2008, els nens i nenes de Cubelles disposaran de tres centres. En el cas del CEIP Charlie Rivel i el CEIP Vora del Mar, les preinscripcions es faran en els mateixos centres, mentre que per a la nova escola la regidoria d’Educació habilitarà l’Oficina Municipal d’Informació Escolar (OMIE), que es troba a l’Espai Jove del Centre Social de Cubelles (C. Joan Roig i Piera, 3-5).

Negociació pel segon institut
Els representants municipals van aprofitar l’entrevista amb el Departament d’Educació per començar a negociar la construcció d’un segon institut d’ensenyament secundari. Pilar González reconeix que "la previsió és que estigui construït cap a l’any 2010, tot i que tot just hem començat a parlar".
En aquest sentit, el consistori cubellenc està començant a cercar els terrenys municipals d’equipaments més adequats per a instal·lar aquest equipament educatiu.
Per altra banda, el projecte de construcció del gimnàs del col·legi públic Charlie Rivel segueix les fases tècniques corresponents. Després de la seva concessió i amb el projecte tècnic acabat resta pendent la licitació de les obres a través de concurs públic, cosa que la Generalitat de Catalunya podria fer en els propers dies.
Departament de Comunicació
www.cubelles.com

6.2.07

Participació Ciutadana i Comunicació
L'Opic treballa en el registre d'entitats L'objectiu és conèixer tota la realitat associativa del municipi
La nova Oficina d’Informació i Participació Ciutadana (OPIC) treballa àmpliament en el registre d’entitats de Cubelles. Segons recull el Reglament de Participació Ciutadana (RPC), el registre té per objecte recollir tota la realitat associativa del municipi i, per tant, on han d’estar incloses totes les entitats i associacions municipals, ja que és requisit previ per ser titular d’una sèrie de drets i deures.
El registre d'entitats té caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada i depèn de l’àrea de l’Alcaldia o regidoria en què es delegui. Cal destacar que es poden registrar totes les entitats i associacions sense ànim de lucre, amb mecanismes de lliure elecció democràtica i amb personalitat jurídica pròpia, que persegueixen la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi.
Segons ha explicat la responsable de l’OPIC, Inés Moreno, "estar registrat a nivell municipal dóna dret a rebre les convocatòries i ordres del dia dels plens municipals i els consells que es constitueixin, sempre i quan ho demanin per escrit". També els dóna dret a ser convocats per l’Ajuntament a les sessions de les comissions informatives per a rebre informació i manifestar la seva opinió, i a percebre subvencions. És requisit previ a la percepció de qualsevol ajut de l’Ajuntament que l’entitat estigui inclosa al Registre d’Entitats. Els criteris dels ajuts s’establiran en relació a la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat ciutadana, la capacitat econòmica de les entitats i els ajuts que reben d’altres instàncies.
A més dóna dret a l’ús dels mitjans municipals, a participar en els mitjans de comunicació local, a sol·licitar la convocatòria d’una audiència pública, a la intervenció oral en les sessions dels plens i formar part dels diferents Consells que regula el reglament (territorials, sectorials o Consell de la Vila).
Com a deures, el registre implica a participar en els Consells Territorials o Sectorials que els correspongui, promoure la convivència cívica i els principis que inspiren la societat democràtica i comunicar a l’Ajuntament els canvis de dades i col·laborar en l’actualització d’aquestes
Per a més informació cal adreçar-se a l'OPIC, a la plaça de la Vila,1. Tel 93 8950300.
Ràdio Cubelles Dimarts, 06-02-2007
foto Albert Soler (arxiu Diari de Cubelles)


Amb data 22 de gener de 2007,el grup muncipal d'ICb ha demanat formalment amb entrada al registre Ajuntament de Cubelles, la creació d’una nova comissió de seguiment sobre la Central Tèrmica de Cubelles.La comissió estaria integrada per tots els grups municipals, com la que ja es va formar al 2004 impulsada per el mateix grup i que es va acabar dissolent per falta d'activitat un any després.Iniciativa per Cubelles (ICb) defensa una posició clara: la principal tasca de la Comissió és garantir que tota la informació sobre el projecte d´ampliació de la Central arribi clarament als ciutadans.

A d´Iniciativa per Cubelles considerem que aquesta proposta ha de ser coneguda i debatuda per tota la població i que cal garantir que qualsevol acord entre l'empresa elèctrica i el consistori sigui àmpliament consensuat amb el poble.Amb la construcció de l'actual Central tèrmica va trepitjar-se tot dret del poble de Cubelles a decidir sobre el seu futur: ara no pot passar el mateix i cal estar molt atents.

Iniciativa per Cubelles proposa una nova comissió municipal que s'obri al conjunt de les entitats i associacions i avui tenim un Reglament de Participació Ciutadana que contempla i reconeix aquets drets.Durant anys Cubelles ha estat sotmesa a la prepotència de la Central tèrmica sense que s'hagi tingut cap mirament per a la defensa de la salut pública i l'afectació cap a l'entorn natural .

Després de que no ens han fet cas, no ens en podem refiar.

Iniciativa per Cubelles
Diari de Cubelles

Tu tens molt a dir - gener /febrer 2007Que demana ICb?1. Que tots els grups polítics donin suport a la creació de la Comisió Municipal de seguiment de la nova Central Tèrmica i s´obri un procés d´informació pública.2. La realització d´un estudi oficial i independent sobre la viabilitat urbanística i ilegal de la proposta de construcció d´una segona Central Tèrmica a Cubelles a la vista de les condicions actuals del municipi de Cubelles i a partir de la imposició que va suposar la construcció i funcionament de l´actual Central Tèrmica.3. La difusió pública de tots els Convenis i els acords signats el 1975 per l´Ajuntament de Cubelles i que conté les condicions que eemparen la construcció i funcionament de l´actual Central Tèrmica.4. La negocició d´igual a igual entre l´Ajuntament de Cubelles i l´empresa energètica sobre els possible desmantellament de l´actual Central Tèrmica amb la participació i el suport del Govern de la Generalitat de Catalunya.5. La unitat de tots els partits polítics de Cubelles i la ciutadania per estudiar i analitzar tot el procés a partir d´un debat ciutadá responsable i obert a totes les sensibilitats.
Tu tens molt a dir

5.2.07

medi ambient l'escalfament del planeta

Confirmen que l'acció humana és la causa del canvi del clima
Els experts convocats per l'ONU destaquen que 50 anys de contaminació han provocat un alteració que durarà 1.000 anys La temperatura pujarà entre 1,8 i 4 graus i el mar s'elevarà entre 18 i 59 centímetres
Joaquim Elcacho
Les temperatures pujaran d'aquí a finals de segle entre 1,8 i 4 graus. El nivell
del mar s'elevarà entre 18 i 59 centímetres. Els episodis de sequeres i inundacions es multiplicaran. El gel les glaceres i del pol Nord es perdrà gairebé per complet durant els estius. Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe presentat ahir a París pel Grup Intergovernamenttal d'Experts sobre el Canvi del Clima (GIECC), una xarxa internacional de científics creada per l'ONU el 1988 per estudiar les causes i els efectes de l'escalfament del planeta.
El quart informe del GIECC, donat a conèixer ahir, conté dues grans novetats respecte als presentats els anys 1990, 1995 i 2001. D'una banda, les observacions realitzades els últims sis anys i els nous models d'anàlisi han permès als científics afinar més en les seves prediccions. D'altra banda, i més important, els experts consideren que el canvi climàtic l'ha provocat, amb més del 90 per cent de probabilitats, l'acció dels éssers humans.
Fins fa pocs anys els científics no podien descartar que el canvi del clima estigués causat per un cicle natural. Ara és gairebé segur que les alteracions climàtiques que s'observen arreu del món els últims anys són provocades per activitats humanes com la combustió de derivats del petroli (indústria i transport), l'emissió de contaminants, aerosols i partícules de pols i, en menor mesura, els canvis en l'ús de la terra (desforestació, per exemple) i l'agricultura (ús de fertilitzants). Com han comprovat ara els científics, aquestes activitats humanes ha disparat durant els últims 50 anys la concentració a l'atmosfera de gasos com el diòxid de carboni, els òxids de nitrogen i el metà. Aquesta contaminació està augmentant ràpidament la capacitat de l'atmosfera d'actuar com el sostre d'un hivernacle, és a dir, està deixant entrar els rajos solars però impedint la sortida de l'escalfor.
Fa 650.000 anys que l'atmosfera terrestre no tenia una concentració de gasos d'efecte hivernacle com la que es registra en l'últim mig segle. Fins i tot en el cas que els humans aturessin de sobte el seu procés contaminador, la Terra trigaria més de mil anys a recuperar l'equilibri.
Les dades presentades ahir són les conclusions del primer grup de treball del quart informe del GIECC, especialitzat en l'estudi de les bases físiques del canvi del clima. Durant els pròxims mesos es donarà a conèixer la resta de l'informe, que tracta els efectes del canvi climàtic en l'activitat
humana, l'alteració dels ecosistemes i les espècies i els impactes regionals.
www.avui.cat

contadores webcursos gratisfotosavisos gratisjuegos gratiscontador gratis

LA RODA // PILAR RAHOLA


L'infern de Dante, a Ravensbrück
PILAR Rahola


Amb la subtilesa al.legòrica del geni, Dante va situar el constructor de la torre de Babel al novè cercle de l'infern, dedicat als traïdors. Sentenciat per perpetrar la traïció màxima, la incomunicació dels éssers humans, aquell personatge sense nom, antecedeix el mateix diable, que espera Virgili i Dante mastegant Judes. La paraula entesa com a alliberament, i els seus enemics a l'infern. Una cosa semblant devia pensar Neus Català quan va prometre, sobre la memòria de les seves companyes caigudes a Ravensbrück, que utilitzaria la paraula per reconstruir el record. A la gala que la va homenatjar com a Catalana de l'Any, Neus li va dir a Josep Cuní que aquest havia estat el compromís, gravat amb foc a l'ànima, des que va sortir del camp. Assegura que Dante no va pensar l'impensable en el seu famós infern, perquè no hi ha res de més impensable que l'infern real. Supervivents del totalitarisme que va destruir Europa i va massacrar milions de persones, la seva paraula ressona altiva i gran en el seu cos petit, com el crit que Raimon va convertir en cançó de resistència, com el plor dels nens convertits en fum als forns; com el murmuri del dolor, després de les pallisses; com el silenci dels caiguts.

Hi ha dies en què una se sent orgullosa de la seva gent, i aquests dies són una nit com la viscuda divendres, aplaudint el cos fràgil que arrossega més de 90 anys d'intensa vida, i una resolució de ferro. Veient Neus Català, gairebé diminuta, amb les seves ulleres enormes que no amagaven la perplexitat dels que no somien amb premis, veient-la enorme en la seva dignitat, els premis adquireixen sentit. Catalana de l'any, però sobretot europea del segle, aquest segle de llums que no va saber dominar les ombres, fins que va ser massa tard.¿En quin cercle de l'infern estarien els negacionistes? En tots, encarnació del mal en estat pur. No només aplaudeixen l'horror, sinó que neguen la memòria. Però encara tenim persones com Neus entre nosaltres, que van prometre no oblidar. No són llibres d'història. Són la vida mateixa, triomfant per sobre de l'oblit i la impunitat.
www.elperiodico.cat

4.2.07Esperem la vostre participació!!!!!